Home » خطرات و خاطرات فیلمبرداران سینمای ایران by عباس بهارلو
خطرات و خاطرات فیلمبرداران سینمای ایران عباس بهارلو

خطرات و خاطرات فیلمبرداران سینمای ایران

عباس بهارلو

Published 1376
ISBN :
Paperback
568 pages
Enter the sum

 About the Book 

در این کتاب خوانندگان از نسل متقدم و متوسط و متأخر فیلمبرداران ایرانی تصویر کمابیش کامل و روشنی به دست خواهند آورد؛ تصویری که مقام و جایگاه فیلمبرداران ما را در طول بیش از شش دهه فیلمسازی در ایران از حیث جنبههای نظری و عملی نشان خواهد داد.کتاب حاضرMoreدر این کتاب خوانندگان از نسل متقدم و متوسط و متأخر فیلمبرداران ایرانی تصویر کمابیش کامل و روشنی به دست خواهند آورد؛ تصویری که مقام و جایگاه فیلمبرداران ما را در طول بیش از شش دهه فیلمسازی در ایران از حیث جنبه‌های نظری و عملی نشان خواهد داد.کتاب حاضر اقدامی است در جهت تبویب و تکمیل مواد و اسناد مربوط به تاریخ سینمای ایران، و درحقیقت کوششی است به‌منظور فراهم آوردن کتاب بزرگی که نگارنده تحت عنوان «تاریخ اجتماعی سینمای ایران» سال‌هاست مشغول تألیف آن است.عنوان کتاب حاضر که به‌جهت وجه «اتوبیوگرافیک» و فعالیت پُرماجرا و مخاطره‌آمیز فعال‌ترین و نام‌آورترین فیلمبرداران سینمای ایران انتخاب شده است، به مقدار فراوان نشان می‌دهد که صنعت سینمای ایران برپایه‌ی قابلیت و آزمایش‌گری و ذوق‌ورزی فیلمبرداران ایرانی شکل گرفته است؛ فیلمبردارانی که خودجوشی و تهور و گذشتن از کوران ِ آزمون و خطا و رفتن به استقبال خطر برای کسب تجربه از مشخصات بارز آنهاست.‏